Menu
se | en | de
Naturreservat Västra Åsnens övärld

Naturreservatet utgör en viktig del av Åsnens övärld i Alvesta och Tingsryds kommuner. Den sträcker sig från Bergön i väster till Sirkön i öster, från Julö i norr till Lövöarna i söder. Inom reservatet finns närmare 200 öar, varav Bergön är den största med sina 70 hektar.

På öarna växer skog som inte brukats sedan lång tid tillbaka. På vissa öar är det lövskog, på andra barrskog. Större delen av reservatet består av vattenområdet mellan öarna. Öarna i sig utgör en mindre del av reservatet (170 hektar).

Ett mycket rikt fågelliv finns i området med störningskänsliga arter såsom storlom och fiskgjuse. För att ge dessa fåglar ro under häckningstiden har delar av området tillträdesförbud under tiden 1 april - 31 juli. Under hösten samlas stora mängder storskrake i de grunda vikarna i området för att fiska. Flockar på uppemot 20 000 har setts och årligen brukar flockar på 5 000-10.000 storskrakar uppträda i månadsskiftet november/december.

Dessutom rastar och övervintrar en hel del örnar vid sjön under senhöst-vår, vilka även de tar del av Åsnens rika fiskbestånd. En viss stödutfodring med självdöda, veterinärbesiktigade tamdjur sker också i regi av lokala fågelskådare. Detta är ett sätt att ge örnarna giftfri föda samt att minska dödligheten hos ungfåglarna som ännu inte lärt sig att jaga själva fullt ut. Det är mest havsörn som kan ses vid Åsnen och som mest har 48 örnar setts samtidigt (1997). Enstaka kungsörnar brukar dyka upp då och då under sina rundturer i Sydsverige på jakt efter föda.

Kanotleden Värendsleden passerar reservatets västra sida för att i söder korsa igenom reservatet.

 
Var rädd om naturen!

Det är förbjudet att under tiden 1 april - 31 juli vistas inom de på kartan snedstreckade områdena. Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Västra Åsnens övärld.

  • Störa djurlivet, exempelvis störa vid fåglars boträd
  • Plocka blommor eller skada vegetation
  • Tälta
  • Förtöja husbåt eller framföra hydrokopter, svävare eller liknande farkost
  • Elda
  • Medföra okopplad hund

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.