Menu
se | en | de

Ordningsregler Norraryds Camping


1. Incheckning

Får ske tidigast kl. 12.00. Anmäl alltid Din ankomst i receptionen. I samband med incheckningenlämnas anvisningar om plats och eventuella lokala regler för boendet.Dessa anvisningar skall alltid följas. Vid incheckning skallgiltigt ID-handling uppvisas. Tala direkt med föreståndaren om eventuella önskemål eller andra synpunkter. För grupper skall incheckning göras av en gruppledare. Under lågsäsong kan incheckning ske via telefon. Ring telefonnumret 0046(0)70 5450849. All övernattning påcampingens område som inte är i förväg anmält och betalt är förbjuden och polisanmäls.

Utcheckning senast kl. 11.00

2. Utrustning

Husvagn/husbil skall vara inregistrerad för användning som/till motordrivet fordon.
Campingenhet d v s husvagn/bil med eller utan förtält skall placeras med minst 4 meters avstånd från annan campingenhet. Dragkroken ska vara riktad mot vägen.

3. Hund/katt

Hund, katt och andra tama husdjur är välkomna, men ägaren ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Hund och katt skall hållas i koppel/band och rastas utanför campingområdet.Ta upp avfallet efter era husdjur! Hund och katt får inte lämnas ensamma i husvagn/husbil/tält, eller påcampingens område. Hund och katt är förbjudet att vistas i och påbadområdet/stranden/bastun.

4. Allmänna regler

 • Respektera andras önskan och visa hänsyn.
 • Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan kl. 07.00 – 23.00.
 • Besökare ska ställa sina fordon på anvisad P-plats.
 • Endast en bil/fordon per campingplats eller stuga får medföras in på området.
 • Var aktsam om byggnader, våra och gästernas ägodelar, samt övriga markområden inom campingområdet.
 • Egna fasta anordningar vid tält/husvagn/husbil, t.ex. trädäck ochinhägnad kring egna tält/husvagn/husbil är icke tillåtna utan föreståndarensgodkännande. Om du är tveksam – fråga först om vad du har rätt att göra.
 • Radio och musikinstrument skall användas med omtanke och hänsyn: låg ljudvolum om dagen och tystnad kl. 23.00 – 08.00
 • Bollspel är inte tillåtet vidtälten/husvagnar/husbilar och övriga byggnader. Bollspel får förekomma endast på gräsplanen vid badstranden. Se till att Dina barn väljer plats för lekar såatt de inte stör andra.
 • Bil/husvagn/husbilstvätt är ej tillåten på campingområdet
 • Försäljning överlåtelse av bokad plats får endast ske med föreståndarens tillåtelse
 • Kommersiell verksamhet får inte förekomma vid förhyrda platser
 • Hyrd utrustning används med största aktsamhet. Eventuella skador ska omedelbart rapporteras. All nyttjande av hyrd utrustning sker på egen risk.

5. Fiske, mete

Allfiske och mete är förbjuden på badområdet, vid kajak-, båt- ochkanotiläggningsplatsen och kring bastun. Fiske är tillåten där intemänniskor badar och/eller kan vistas i vatten. Risk för skador vid tappad drag.

6. Sophantering

Vi försöker ta vårt ansvar för naturen och ber dig också göra det.
Hos oss kan enbart hushållsavfall lämnas. Dessa ska sorteras enligt följande i de kärl ochcontainer som anvisas

 • papper
 • kartong
 • plast
 • metall
dessa plattas till så de tar mindre plats och läggs i de mindre och markerade containerna
 • glas, flaskor och burkar - tömda!
läggs i backarna vid sopstationen
 • brännbart hushållsavfall
läggs i plastpåsar i den stora containern. Platta till påsen så den tar mindre plats
 • övrigtavfall, som trasiga stolar, tält, gasbehållare, madrasser, badleksak, osv
lämnas på kommunens återvinningsstation i Ryd, eller Tingsryd

7. Hygien

 • Personlig tvättning,  samt naturbehov skall göras i avsedda sanitetsutrymmen
 • Klädtvätt får enbart ske i våra tvättmaskin som kan hyras
 • Spillvatten skall förvaras i slutna kärl och får endast tömmas i servicebyggnadens utslagsback. Fasta tankar töms på långsidan vid servicebyggnaden vid anvisadplats. Till rengöring använd den korta slangen vid kortsidan av servicehuset.
 • För påfyllnign av dricksvatten använd den långa slangen vid långsidan av servicehuset

8. Ansvar

Campingvärdeneller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust avcampinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material ellerandra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lag.

Videventuella skador på anläggningen eller inredningen som orsakas avoaktsamhetfrån gästens, eller dess sällskap,  kommer en avgift sommotsvararnyanskaffningsvärdet, eller reparationskostnaden attdebiteras.Meddela omedelbart campingvärden när eventuellaskador uppstår så vihar möjlighet att åtgärda den i tid.


9. Avresa

Vid avresa skall all nyttjat område vara utrymd och avstädad före kl. 11.00 avresedagen. Cigarettfimpar, hund- och kattbajs, samt övrig avfall ska plockas upp och slängas i sopkärlen. Lämna platsen så som du själv önskar få den.


10. Klagomål

Eventuell klagomål ska göras direkt till campingvärden i god tid så vi hinner åtgärda eventuell fel, eller missförstånd.


11. Var aktsam om naturen

Vi önskar lämna så lite spår efter oss i naturen som möjligt och önskar därför gäster som respekterar allemansrätten och är också måna om naturen! Öppeneld på marken är helt förbjuden både på campingens område och ute i naturen. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta cigarettfimp, papper, avfall,flaskor, konservburkar o dylikt är både förbjuden enligt gällandenaturvårdslagar, förfular och skapar en otrevligt atmosfär. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggästär alltid en god naturvän!

Den som inte följer alla givna anvisningar avvisas från området, övriga är hjärtligt välkomna!