Menu
se | en | de

Fiske

Sjösystemet Åsnen är ett fiskeparadis på 15000 ha vatten och med en strandlinje på 740 km!

Tillgången till fisk är mycket god.Prova fiskelyckan från våra nya fiskekajaker!

Större delen av Åsnen är Nationalpark eller Naturreservat, men med möjlighet till fiske. Är en av de största fiskesjöarna i södra Sverige. Sjön har över 1000 öar, många fjordar och vikar vilket ger mångfald och variation.

 

Fiskarter

Åsnenhar en rik fiskefauna med inte mindre än 14 fiskarter

Tillgången på bl.a. Gädda  och Gös bedöms vara mycket god

 


Björkna

Rikligt

Abborre

Vanlig

Gös

Vanlig

Mört

Vanlig

Löja/Benlöja

Vanlig

Ål

Normalt

Gädda

Normalt

Sarv

Normalt

Sutare

Normalt


Gärs

Lite

Signalkräfta

Lite

Braxen

Lite

Lake

Lite


Siklöja

Sällsynt

Öring

Sällsynt

Sik

Sällsynt

Stensimpa

Sällsynt

Karp

Sällsynt

Hönshyltefjorden


Gränslandet mellan Åsnen och Mörrumsån. Här rinner Mörrumsån genom. Sjön bjuder på både trånga passager och spännande vikar där gäddan kan gömma sig. Fiskeområde sträcker sig utanför Ryd från Blidingsholm i norr till Fridafors i söder. Här finns bl.a. bra barnvänliga fiskeställen från land och bryggor och även möjlighet att hyra båt. Fiskekortet är gemensamt medmånga småsjöar i området

Fiskekort
erfodras och kan köpas på bl.a. Norraryds  Camping

Fiskarter
Gädda, abborre, gös, ål, vitfisk. Bra gädd- och gösfiske

Redskap
Mete, spinn, pilk, angel (10 st), Trolling

Båtuthyrning
Norraryds Camping 070-54 50849

Ramp
I Ryd, södra delen av sjön

 

Minimimått fisk

Gös 45 cmÅl 65 cm
Gädda 50 cm


Övrigt
Fiske även från land och från gångbroar tillåten. Förbjuden att fiska vid badstranden, kajakbryggan och från bastuflotten vid campingen.

Priser enbart Hönshyltefjorden

Dagskort: 50 SEK
Veckokort: 200 SEK
Månadskort: 300 SEK
År: 400 SEK

Priser Åsnen - hela sjön förutom Hönshyltefjorden

Årskort 700 SEK
Månadskort 400 SEK
Veckokort 250 SEK
Dagkort 100 SEK

Regler för fiske

Fiskekort måste erhållas vid all typ av fiske
I fiskekort ingår handredskapsfiske och fiske med max. 10st angelkrok
Fiskekort gäller som familjekort (barn ska vara under 16 år och i målsmans sällskap)
Kortet gäller endast för omnämnda fiskesätt inom angivet fiskevatten, får   ejöverlåtas och skall medföras vid fiske och uppvisas vid anmodan.
Vid trolling (drag efter motorbåt) gäller max. två spön per fiskekort
Fiskeförbud av gös råder i hela sjön under hela maj månad
Ingen så kallad vitfisk eller abborre får släppas tillbaka i sjön
Fiskare skall respektera privata bryggor, stränder och fasta redskap (nät,ryssjor, bottengarn, etc.) samt visa den  hänsyn som allmän hyfs och  allemansrätten kräver
Respektera tillträdesförbudet på områden med fågelskyddsområdesskyltar från den 1 April - 31 Juli

 

Åsnens FVO

Åsnensfiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde iSkatelövs och Västra Torsås socknar i Alvesta kommun, Jäts och Kalvsvikssocknar i Växjö kommun och Almundsryds, Urshults och Väckelsångssocknar i Tingsryds kommun, Kronobergs län.

Fiskevårdsområdetuppdelas i tre skötselområden (Norra, Södra, Östra) och föreningensverksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

Föreningenssyfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främjafiskerättshavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskriftersom gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske tillallmänheten.

Alltsedan förvaltningen av fisket i Åsnen blevorganiserad har fiskevårdsåtgärderna i hög grad utgjorts avfiskutsättningar. Speciellt intensiva var utsättningarna under perioden1930 - 1980 då sjöns fiskevårdsföreningar framförallt planterade utstora mängder ål och gäddyngel i sjön. Men även utsättningar av siklöja,sik, sutare, öring och signalkräftor har förekommit under årens lopp.Den senaste 20-årsperioden har utsättningsprogrammet uteslutandeomfattat gös, ål, spegelkarp, öring och signalkräftor.
 
Föreningenhar 2014 gett ut en farledskarta över sjön och kommer de närmsta årenäven djupmäta Åsnen och därefter få en mycket bra fiske- och båtkarta.


Lagar och regler

Allemansrättenomfattar inte fiske, utan fiskerätten i enskilda vatten tillhörfastighetsägaren. För att få fiska i sjöar och vattendrag måste mandärför lösa ett fiskekort för berört fiskevatten. Den som bedriver fiskeär även skyldig att känna till vilka regler som gäller i det vatten somman fiskar i.

Brott mot bestämmelser i fiskerilagstiftningen medtillhörande föreskrifter faller under allmänt åtal. Den som bryter motlagstadgade fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse. Vidbrott mot dessa fiskebestämmelser kan fiskeredskap tas i beslag och bliförverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som t.ex. båtar.

Kontrollavgifter

Enfiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare somhar lov att fiska inom fiskevårdsområdet men som bryter mot föreningensegna lokala fiskeregler. Avgiften infördes 2011 när Lagen (1981:533) omfiskevårdsområden, förkortad LOFO, moderniserades (SFS 2010:1874).

Närnågon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kanfisketillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kanfullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Kontrollavgiften fårendast tillämpas av fiskevårdsområdesföreningar, inte av andraupplåtare av fiske. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiskeutan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternasföreskrifter enligt fiskelagen.

Fisketillsynsmannens uppdrag äratt betrakta som ett offentligrättsligt uppdrag vilket ger förstärktstraffskydd enligt 17 kap. brottsbalken. Om en fisketillsynsman utsättsför våld eller hot om våld under sin tjänstgöring döms därförgärningsmannen enligt en strängare straffskala. Gärningen kallas våldeller hot mot tjänsteman vilket kan ge ett fängelsestraff på fyra år.