Menu
se | en | de


Naturreservatet Hunshult är ett 111 hektar stort område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr som är ett av våra absolut artrikaste ädellövskogsområden i länet. Sjön Åsnen har en synnerligen värdefull och artrik fågelfauna.


Bebyggelsen i byn Hunshult ligger tätt samlad utmed vägen som går över Sirkön från norr till söder. I byns centrala delar finns fruktodlingar kvar med främst äpple. Vissa av dessa är så kallade ängsfruktodlingar, andra är åkerfruktodlingar. Hamlade träd förekommer.

Skogsmarken är blockrik och i huvudsak bevuxen med bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, björk, tall och gran. 


Här och var finns insprängda alkärr med sockelbildning, askkärr, lövsumpskogar och andra mindre våtmarker.

Ädellövskog hyser en intressant flora och fauna av lavar, svampar och insekter. På våren är fågelsången intensiv och innan lövsprickningen blommar många vårblommor.
Myskbocken (Aromia moschata) är en långhorning som lever i områdets gamla sälgar.

I skogen finns många små åkrar insprängda. Åkerrenarna som slåttrats är fortfarande värdefulla med olika träd- och buskarter såsom hassel, körsbär, hägg, slånbär och vildapel. Vid vissa åkrar finns rester från de tidigare så vanliga ängsfruktodlingarna. Byns byggnader är välbevarade och ligger kvar i det ursprungliga bytomtsläget utanför reservatet.

 
Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hunshult.

    Störa djurlivet.
    Plocka växter och bryta kvistar.
    Skada levande eller döda buskar och träd.
    Elda.
    Tälta, ställa upp husvagn eller husbil.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.