Menu
se | en | de

Toftåsa myr

Denstörsta delen av Toftåsa myr är av högmossetyp, delvis trädbevuxen.1945 härjade en skogsbrand på delar av myren. På vissa av dessa delarväxer idag ung tallskog.

I myrens norra del ligger Toftagöl,omgiven av gammal tallskog med den lilla växten rosling på marken. Ireservatets östra del finner vi Svartsjön. På Tranholmen strax väster omsjön växer urskogsartad tall- och barrblandskog.

Denna skog ärkanske den äldsta i hela Kronobergs län. Tallskogen är omkring 375 årgammal och klassas som mycket värdefull och är av riksintresse.Hackspetthål i levande och döda träd utnyttjas av hålbyggande fåglar.Orrarna använder Toftåsa myr som spelplats och tranor, fiskgjuse ochstorlom häckar i området.

Vägbeskrivning

Cirka7 km norr om Ryd, 4 km N om Norraryds Camping.  Vägskyltning saknastill själva reservatet men följ cykelleden "Banvallsleden", ellerbilvägen 126 och skyltningen mot Getnö gård/friluftsanläggning. Efterungefär 6 km svänger du vänster mot Vrigstad. Reservatsparkeringenligger på vänster sida av vägen, cirka 1 km längre fram.

 

Tillgänglighet

Parkeringsplats finns vid vägen som passerar reservatet. Stigar saknas i reservatet.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Toftåsa myr.

Tälta
Ställa upp husvagn eller förtöja husbåt
Göra upp eld
Medföra ej kopplad hund
Skada vegetationen och störa djurlivet.
Det är förbjudet att plocka blommor men tillåtet att plocka bär och svamp för husbehov.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/allemansratten

.