Menu
se | en | de

Naturreservat Bjurkärr

 

Bjurkärrär en udde med gammal bokskog i sjön Åsnen. Bokskogen är här mycketgammal – ca 250 år – och har orörd, urskogsartad karaktär av ett slagsom är mycket sällsynt i landet. I skogen trivs många ovanliga växteroch djur. Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annatlavar, svampar och insekter. Bjurkärr är ett av de mest besöktanaturreservaten i länet och mycket väl iordningställt för att ta emotbesökare. Två markerade strövstigar finns i området, varav en ärhandikappanpassad.


Bjurkärrär ett av de mest besökta naturreservaten i länet och mycket väliordningställt för att ta emot besökare. Informationsskyltar ochrastplats finns i anslutning till parkeringen. Två markerade strövstigarfinns i området, varav den med blå markering är grusad ochhandikappanpassad. Här finns också en handikapptoalett.
Bokskogeni Bjurkärr är ovanligt gammal. De äldsta träden är omkring 250 år.Skogens ålder och orördhet gör den rik på döda träd, avbrutna så kalladehögstubbar och liggande, förmultnande stammar (lågor). Här finns ettmycket stort antal arter av vedinsekter, lavar och svampar, varav mångaär ovanliga. En av dessa är koralltaggsvampen, som har ett mycketsäreget utseende. Den växer på starkt förmultnad lövved, till exempelbok.

I bokskogen finns ungefär hundra så kallade “Karolinerekar”insprängda. Enligt sägnen är det ekollon som hemvändande karolinerplanterade på 1700-talet som gett dessa raka, högstammiga ekar.

Fågellivetär rikt med bland annat mindre hackspett, skogsduva, mindreflugsnappare och grönsångare på listan över intressanta arter. Under denkyliga delen av året erbjuder Bjurkärr dessutom fina möjligheter attstudera havsörn och storskrake.

I Bjurkärr finns mycket naturinformation och längs vissa stigar kan man ta sig fram med till exempel barnvagn.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Bjurkärr.

  • Tälta eller uppställa husvagn
  • Plocka blommor, svamp och bär
  • Fånga insekter och andra smådjur
  • Störa djurlivet
  • Medföra ej kopplat husdjur
  • Göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser


Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Källa: Sveriges nationalparker, www.nationalparkasnen.se