Menu
se | en | de

Mörrumsån

Mörrumsån med sina 186 km är den längsta av åarna i Södra Sverige. Sträckan söderom Fridafors är världskänd. Här hittar vi den vilda laxens lekplats.
Iblandflyter Mörrumsån i en djup sprickdal. På sina ställen störtardalgångenbrant ned i ån, med en fallhöjd på upp till 40 meter. Idalgångsbranterna finns vildmarksliknande skogsområden avurskogskaraktär. På de branta sluttningarna växer naturskogar med tall,bok och ek. På många ställen bildar ån vilda forsar och små vattenfall,som älskas även av forspaddlare.

Fiskarter: lax, havsöring,öring, abborre, gädda, ål, mört, löja, id, sik, vimma, färna,flodkräfta. m.fl. totalt ca 24 arter.
Laxen börjar stiga redan iapril. Störst kommer först och majfisket ger ofta 20-kilos fiskar. Omvattenföringen håller i, kan blanklaxfisket hålla i ända till midsommar.Bäst fiske på den tidiga blanklaxen har man i maj-juni på åns nedresträckor. Framåt sommaren ökar chanserna kontinuerligt på åns övresträckor.

 

Fiskekort till Mörrumsåns södra delar kan köpas i Laxens hus i Mörrum, för norra delar på Ebbamåla Bruk.

 

Mörrumsånföds i Småland, i trakten av Lindshammar på gränsen mellan Jönköpingsoch Kronobergs län. Mörrumsån rinner söderut och passerar flera sjöar,bl.a. Åsnen och Hönshyltefjorden (139 m ö.h.) innan den mynnar iÖstersjön vid Elleholm väster om Karlshamn, Blekinge län.

Fisket bjuder på en variationsrikt upplevelse längs hela sträckan.


I Åsnen är en väldigt flikig sjö med många fjordar och över 1000öar. Större delen av sjön är Nationalpark, och Naturreservat tack varesin unicitet. Mörrumsån rinner genom sjön Åsnen.  Förbi campingen breder Mörrumsån ut sig och bildar Hönshyltefjorden. Här ändrar ånkaraktär från lugn sjö, till lite mer strömmande vattnet med många bragömställen för gäddan.
Arter: abborre, gädda, gös, karp, sik, ål m.fl.
Sjön är lämplig för all slags fiske, både trolling, mete, spinn och pimpelfiske på vintern.
Några rekord: gädda 23,9 kg, gös 14,2, abborre 3 kg och ål 3,6 kg.


Industrimuseum i Svängsta

ISvängsta norr om Karlshamn startade Henning Hammarlund 1887 Haldafickursfabrik. Fickuren nådde världsberömmelse redan 1893, vidvärldsutställningen i Chicago.
1920 gick fabriken i likvidation.Verkmästare C A Borgström köpte då kvarvarande lager av urdetaljer ochvissa maskiner och startade egen verksamhet 1921. Produktionen var dåfickur, teleur och taxametrar, från 1939 även fiskeredskap. 1943flyttade verksamheten in i moderna industrilokaler. Den gamla fabrikenblev 1977 ett av landets finaste industrimuseer.

Övrigt om området

Mörrumsån och Nationalpark Åsnen är ett av Sveriges artrikaste områden såväl beträffande fisk som övrigt djur- och fågelliv.
Mörrumsånär en av de mest omtyckta åarna för den vilda laxen som har sinlekplats i ån. Laxfisket i ån kan spåras tillbaka till år 1231.
IÅsnen lever 14 olika fiskarter, bl.a. gädda, ål, abborre, gös, mm.  Iområdet har en av våra mest sällsynta sötvattensmusslor, tjockskaligmålarmussla påträffats.

Här finns också en artrik fågelfauna,med stabila stammar av bl. a. strömstare, forsärla,  kungsfiskare,havsörn, hackspett, fiskljuse, trana och häger. Den produktiva ån ochsjösystemet med dess omgivande lövskogar, öppna marker och bebyggelseger även goda förutsättningar för en rik fladdermusfauna. Älg, vildsvinoch utter syns ofta till och tom lodjur har siktats.

Mörrumsånoch sjön Åsnen har haft stor betydelse för människor sedan lång tidtillbaka. De äldsta fynden härrör från stenåldern och vikingatiden.Längs Åsnens strand har flera bosättningar från vikingatiden påträffats.Vid vår campingplats har det varit en vikingaby där väldigt mångafyndigheter har hittats. Ån användes förr som transportled, bland annatför att flotta timmer som användes bl.a. av holländska båtbyggare.Holländarna har även byggt en väg jämte ån som än idag kallas förHolländarevägen. Ån hade också stor betydelse som kraftkälla. Utmed heladess sträckning finns lämningar efter små sågverk och kvarnar. Manhittar spår efter den tidiga industriella utvecklingen i Sverige medfabriker och industriminnen. T.ex. Ebbamåla Bruk där man kan gå guidadtur i järnbruk från 1800-tals slut. Det finns även en benstamp från1877. Här krossades benmjöl, vilket användes som växtgödning och förlimtillverkning. Stampen var i drift till 1914, sedan tillverkades härtakspån och sedermera lådor. Nu kan du se den gamla byggnaden och någraverktyg som finns kvar.