Menu
se | en | de

Historia kring området

Informationen är hämtad från: Sveries Nationalparker, www.nationalparkasnen.se


Järnvägen

Med  målsikt  att förbättra  de  gamla  handelsförbindelserna mellanKarlshamn  och  Värend  byggdes  den  smalspåriga  järnvägen.  År 1874 stod  den  färdig  och  anslöts  till  stambanan (Stockholm-Malmö) iVislanda.  Stationer  fanns  Förutom  Ryd,  Norraryd, även  i  Ålshult,  Ulvö  och i  Torne  vid sjön Åsnen. Efter bara några år tillkom ytterligare en station i Hulevik. Mellan1880 och 1970 fanns en fabrik i Hulevik. Här fanns från början sågverkoch hyvleri men ganska snart började man tillverka svarvade produkter.Därefter tillkom tillverkning av möbler, träull, träullsplattor,gengaskol och på slutet blöjor. Träullen, som användes till emballeringoch möbelstoppning, tillverkades av gran och tall och exporterades tillhela världen. I takt med att träindistrin växte ökade Hulevik ibetydelse och kom att bli sträckans mest lönsamma station. Järnvägenstillkomst ledde till stor förändring och utveckling av bygden. Efterhand förlängdes järnvägen till Bolmen och Halmstad. På 1940-taletövertogs banan av SJ.  På  sikt  blev  det  allt  svårare  att hantera omlasting  m.m. på  grund  av  att  olika  järnvägar  hade  olika  spårvidder. Järnvägen  Karlshamn-Vislanda  blev  inte prioriterad  för  breddning  och upprustning.  Sista  tåget  gick  den  30 maj 1970.  Efter  att  rälsen  rivits   upp  jordes  järnvägsbanken om  till  cykelled  som  idag  ingår  i ”Åsnen runt”och "Banvallsleden".

Båttrafik

När  järnvägen  stod  klar startades  en  ångbåtslinje  ca  1876  på  sjön  Åsnen  mellan Hulevik-Grimsvik-Jät  för  transport  av människor  och  gods.  Under   1880-talet  byggdes  även  järnväg  på  östra  sidan  av  Åsnen  vilket  minskade efterfrågan  på  sjötransporter  och  båtlinjen  lades  ner.  När  träindustrin   startades  i  Hulevik  kom  en  annan  typ  av  båttrafik  igång.  Ångbåten”Blenda” drog  pråmar  med  massaved.  På  1920-talet  började   massaved  också  transporteras  genom  flottning  efter  ångbåt.

 

Gården på Bergön

Mitti nationalparken  långt från fastlandet ligger ett övergivet hemman på ö Bergön. Den sista familjen övergav gården  när  skolplikten kom 1842. Sedan  bodde  farfar  kvar ca 20 år  till. I  modern  tid  har huset  varit  fritidshus. Ladugården  är  riven. Det finns  ett  timrat uthus  med källare  under. På  ön  har  stått  en  väderkvarn  men bara  kvarnhjulet  ligger kvar  som  trädgårdsbord. Runt  husen finns  gamla  inägomarker  som  till stor  del  idag  är  bevuxen med  lövskog. I  denna  miljö  kan  man  hitta  nästan   alla  vilda svenska  träd- och buskarter: ek,  bok,  avenbok,  lind,  alm, lönn, rönn,  asp,  björk,  al,  en,  hagtorn,  apel,  slån,  nypon. Menstörstaandelen har ek. Resten av ön är mest  bevuxen  med  naturskog av  tall, gran och  björkskog. Terrängen  är  kuperad  och bitvis stenig/blockig  och   svårtilgänglig.


Källor:
Nationalparken Åsnen
Boken ”Hulevik förr och nu”
Muntligt Bengt Qvistgaard
Foto ur Bengt Qvistgaards arkiv

Väderkvarnar

IÅsnen fanns det väderkvarnar på de flesta öar med bofasta bönder. PåFörarm som ligger öster om Sirkön fanns det en väderkvarn. På Borgön somockså ligger öster om Sirkön fanns två väderkvarnar och båda varholkkvarnar. På Åsnens största ö Sirkön fanns flera kvarnar men vi harendast belägg för två, båda dessa var holkkvarnar. Den ena stod på Näsetvid Mjölknabben och det är den som är flyttad till Museiparken i Växjö.Den andra fanns på Sundslätt på södra delen av Sirkön.Sannolikt har detfunnits fler för några åkrar har namn som kvarnåkern och kvarnalyckan

Ett exempel på att väderkvarnarna hade stor betydelse är attAugust Magnusson som hade en väderkvarn på sin gård Segersnäs invidÅsnen behöll väderkvarnen när han 1893 sålde gården och flyttade tillGetnö. Denna väderkvarn står fortfarande kvar och är nyrenoverad. Det ärden enda väderkvarn i Kronobergs län som står kvar på ursprungligplats.

Framtaget ur Hembygdsföreningen Gamla Urshults arkiv av ordförande Gunnar Andersson
Väderkvarn, Sirkön, 1925
Väderkvarn på Borgön, 1925
Väderkvarn, sundslätt, Sirkön. 1942
Väderkvarn, mjölknabben, Urshult