Menu
se | en | de

Djur och fågelliv


Informationen är hämtad från: Sveries Nationalparker, www.nationalparkasnen.se

Antaletarter av fiskar och vattensnäckor är betydligt större än i andra sjöar ilänet. Medan fisk- och kräftbestånden i de flesta av länets sjöar ärsammansatta av ett dussintal arter, uppvisar Åsnen 20, därav dock flerainplanterade i Åsnen eller uppströms: gös, signalkräfta och nors, kanskeockså siken. Bland sällsynta arter märks sandkrypare och färna.Åluppvandringen från havet är helt avskuren av kraftverksdammar ochersatt av utplantering av ålyngel.

Sedanurminnes tider har det funnits ålfisk och kvarnar i Åsnens utlopp,som har haft en viss inverkan på flöde och vattenstånd. År 1839 grävdesett nytt utlopp, Ålshults kanal. Denna kanal kan enligt de ursprungligaplanerna ha medfört en sänkning av Åsnen med 0,6 meter. Efterrättsprövningar främst 1853, 1931, 1971 och 1982, regleras nuvattenståndet i de gamla utloppen mot Havbältesfjorden vid fastigheternaEkefors respektive Hackekvarn. Ålshults kanal, som ansluter först iHönshyltefjorden, nedströms Havbältesfjorden, har ingen reglering utanen s.k. grunddamm med ett hål i för viss ständig vattenföring.

Ädellövskogarnai området har ett ovanligt rikt växt- och djurarter främst när detgäller lavar, svampar och vedlevande insekter. Öarna är skogtäckta medstor variation av olika skogstyper. Gamla, grova träd sätter prägel påmånga strandmiljöer. Skogsmiljöerna, våtmarkerna och vattenmiljöntillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bl afiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett, grågås, storlom,skäggdopping och storskrake. Åsnens betydelse för fågellivet ärvälkändoch sjön är upptagen på listan över våtmarker av internationellbetydelse (Ramsar¬konventionen). Vid sidan av dess roll somhäckningsområde har sjön stor betydelse som rast- ochövervintringslokal. Fågellivet gynnas av sjöns rika fiskliv som uppgårtill ett 20-tal arter.

Bjurkärr är en av Sveriges finastebokskogar menar experter. Läs mer om det påhttp://media.nationalparkasnen.se/2014/06/Bjurk%C3%A4rr-SBT.pdf