Menu
se | en | de

Djur och fågelliv


Informationen är hämtad från: Sveries Nationalparker, www.nationalparkasnen.se

Antalet arter  av  fiskar  och  vattensnäckor  i sjön Åsnen är  betydligt  större  än  i  andra  sjöar  i länet. 

Medan  fisk- och kräftbestånden  i  de  flesta  av  länets  sjöar  är  i allmänhet ca 10  arter,  i  Åsnen över 20. Några av dem är dock inplanterade  i  Åsnen  eller  uppströms:  gös,  signalkräfta  och  nors,  kanske också  siken.

Bland  sällsynta  arter märks  sandkrypare  och  färna. Åluppvandringen  från  havet  är  helt  avskuren  av  kraftverksdammar  och ersatt  av  utplantering  av  ålyngel.

Sedan urminnes  tider  har  det  funnits  ålfisk  och  kvarnar  i  Åsnens  utlopp, som  har  haft  en  viss  inverkan  på  flöde  och  vattenstånd.  År  1839  grävdes ett  nytt  utlopp,  Ålshults  kanal.  Denna  kanal  kan  enligt  de  ursprungliga planerna  ha  medfört  en  sänkning  av  Åsnen  med  0,6  meter.  Efter  flera  rättsprövningar  regleras  nu vattenståndet  i  de  gamla  utloppen  mot  Havbältesfjorden  vid  fastigheterna Ekefors  respektive  Hackekvarn.  Ålshults  kanal,  som  ansluter  först  i Hönshyltefjorden,  nedströms  Havbältesfjorden,  har  ingen  reglering  utan en  s.k.  grunddamm  med  ett  hål  i  för  viss  ständig  vattenföring.

Ädellövskogarna i  området  har  ett  ovanligt  rikt  växt- och  djurarter  främst  när  det gäller  lavar,  svampar  och  vedlevande  insekter.  Öarna  är  skogtäckta  med stor  variation  av  olika  skogstyper.  Gamla,  grova  träd  sätter  prägel på många  strandmiljöer.  Skogsmiljöerna,  våtmarkerna  och  vattenmiljön  tillsammans  gör  att  hela Åsnenområdet  har  ett  rikt  fågelliv  med  bl a fiskgjuse,  havsörn,  lärkfalk,  bivråk,  mindre  hackspett,  grågås, storlom, skäggdopping  och  storskrake.  Åsnens  betydelse  för  fågellivet  är välkänd och  sjön  är  upptagen  på  listan  över  våtmarker  av  internationell  betydelse (Ramsar-konventionen). Vid  sidan  av  dess  roll  somhäckningsområde  har  sjön  stor  betydelse  som  rast- ochövervintringslokal.  Fågellivet  gynnas  av  sjöns  rika  fiskliv som  uppgår  till  ett  20-tal  arter.

Bjurkärr  är  en  av  Sveriges  finaste bokskogar  menar  experter.

Läs mer om det påhttp://media.nationalparkasnen.se/2014/06/Bjurk%C3%A4rr-SBT.pdf