Menu
se | en | de

Allmänna villkor för uthyrning av stugor

antagna av Föreningen SverigeTurism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.

Inom parantes anges de maximala frister och belopp som överenskommits.


Norraryds Camping är ansvarig uthyrare

Som uthyrare har vi uppfylt kraven från Konsumentverket:

• skicka en skriftlig bekräftelse på bokningen.
• ge uppgift om var nyckel kan hämtas i god tid.
• bostaden stämmer med beskrivningen
• informera om väsentliga förändringar som rör bokningen.
• uppge hur man disponerar bostaden ankomstdag och avresedag.
Norrar

När är en bokning bindande?

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran.


När ska bokning betalas?

Om bokning sker tidigare än 30 dagar (max 60 dagar) i förväg är anmälningsavgiften (max 500 kr/vecka dock högst 20 % av hyran).
Anmälningsavgiftenskall betalas inom 10 dagar. Den ska räknas av från hyran. Resten avhyran ska betalas senast (max 60 dagar) före avtalad ankomstdag.

Ombokning sker senare än [max 60] dagar i förväg skall hela hyran betalas[tidigast inom 10] dagar, dock senast [dagen före ankomstdagen].

Omman bokat en längre period än 30 dagar behöver man inte betala deföljande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdagen före varje ny30-dagarsperiods början.


Vad händer om man inte betalar i tid?

Om anmälningsavgiften inte betalas i tid har man rätt att stryka bokningen.
Om man missar att betala hyran räknas det som en avbokning och då gäller reglerna för avbokning.


Vad gäller vid avbokning?

Avbokningkan göras muntligen eller skriftligen till ansvarig uthyrare eller tilldet ställe som tog emot bokningen. Avbokningen räknas inte om den görstill någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Uthyraren ärskyldiga att bekräfta avbokning skriftligen.

Om avbokning skertidigare än [högst 40] dagar före avtalad ankomst, behöver man intebetala mer än en expeditionsavgift på [högst 500] kronor.

Om avbokning sker [högst 40] dagar eller senare före avtalad ankomst, måste man betala [högst 90% ] av hyran.

Omhyresgäst redan hunnit betala mer än vad han/hon är skyldig att betala,måste uthyraren omedelbart betala tillbaka mellanskillnaden.

Omstugan/lägenheten lyckas bli uthyrd till någon annan, återbetalas ettbelopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för enexpeditionsavgift på [högst 500] kronor.

 

Om avbokningen sker tidigare än 60 dagar före ankomst måste en hanteringsavgift på 500 SEK och eventuellt bokningsavgiften betalas.

Om avbokningen sker 60 - 30 dagar före ankomst, måste 25% av den totala hyran betalas.

Om avbokningen sker 29 - 12 dagar före ankomst, måste 50% av den totala hyran betalas.

Om avbokningen sker 11 - 2 dagar före ankomst, måste 90% av den totala hyran betalas.

Om avbokningen sker 1 - 0 dagar före ankomst, måste 100% av den totala hyran betalas.Finns det avbeställningsskydd?

Vi erbjuder att man kan köpa ett avbeställningsskydd på 295 kr.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall och som inte får ha varit kända vid bokningen:

a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat hyresgästen själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär,

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret,

c)det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför hyresgästenskontroll som inte kunde förutses när vid bokningen och som medför attdet inte är rimligt att begära att bokningen ska stå fast, t.ex.omfattande eldsvåda eller översvämning i bostaden.

Hyresgästenmåste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndigheteller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till uthyraren så snart sommöjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.


Vad har hyresgästen för rättigheter?

Omuthyraren inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick ellervid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda en annan stuga/lägenhetvars skillnader mot den som bokades är så små att de saknar betydelse,så har man rätt att säga upp hyresavtalet. Uthyraren måste då betalatillbaka allt det som betalats och ersätta hyresgästen för styrkta ochrimliga kostnader, med avdrag för den nytta hyresgästen kan ha haft avstugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet kan man begära eller erbjuda nedsättning av hyran.

Omhyresgästen har klagomål bör de framföras till uthyraren snarastmöjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår undervistelsen, bör anmälas omgående, så att uthyraren får en chans att rättatill det.

Hyresgästen har rätt att sätta någon annan i sittställe och uthyraren måste godta den personen om det inte finnssärskilda skäl att vägra. Detta måste i så fall meddelas före tillträdesdagen och en ombokningsavgift på {högst 200 kronor kan tas ut}.


Vad har hyresgästen för skyldigheter?

Hyresgästenmåste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler,anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen ansvarar själv föralla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom atthyresgästen eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös. Vid eventuella skador kommer gästen att krävas på föremålets nyanskaffningsvärde, eller renoveringskostnaden.

Hyresgästenfår inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad somavtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och får inte låtafler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad somuppgavs vid bokningen.

Hyresgästen måste städa ordentligt föreavresan. Om detta missas kommer uthyraren att utföra städning påhyresgästens bekostnad på 500kr.  [En deposition kan begäras och återbetalas sedanstugan/lägenheten inspekterats och städningen godkänts.]


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Bådeuthyrare och hyresgäst har rätt att träda ifrån hyresavtalet omstugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar,naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- ellerenergitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, somvarken hyresgäst eller uthyrare kunnat förutse eller påverka. Uthyrareär i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad sombetalats, med avdrag för den nytta hyresgästen haft avstugan/lägenheten.


Vad händer om uthyrare eller hyresgäst inte kommer överens?

Somhyresgäst vänder man sig i första hand direkt till uthyraren medeventuella klagomål. Möjligheterna att få rättelse minskar ju längre tiddet dröjer med att klaga.

Om man inte är överens och uthyraren är en privatperson vänder man sig till domstol.

Omman inte är överens och uthyraren är ett företag kan man vända sig tillAllmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Den består av en opartiskordförande och ett antal representanter för researrangörer ochkonsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Adressen är:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm