Menu
se | en | de

Allmänna villkor för uthyrning av stugor


Regler antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggning med Konsumentverket


Norraryds Camping är ansvarig uthyrare


Som uthyrare har vi uppfyllt kraven från Konsumentverket:

- Skicka en skriftig bekräftelse på bokningen

- Ge uppgift i god tid om var nyckel kan hämtas

- Bostaden stämmer med beskrivningen

- Informera om väsentliga förändringar som rör bokningen

- Uppge hur man disponerar bostaden ankomstdag och avresedag

 

När är en bokning bindande?

Bokning är bindande så snart hyresgästen har betalat anmälningsavgiften, eller hela hyran.

 

När ska bokningen betalas?

Anmälningsavgiften ska betalas inom 7 dagar från bokningen.

Om bokningen sker tidigare än 30 dagar i förväg, är anmälningsavgiften 500 kr/vecka, eller högst 20% av hyran. Anmälningsavgiften ska räknas av från hyran. Resten av hyran ska betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.

Om bokningen sker senare än 30 dagar i förväg, skall hela hyran betalas omgående.

Om man bokar en längre period än 30 dagar, då betalar man de följande 30-dagarsperioderna 6 bankdagar före varje ny 30-dagarsperiods början.


Vad händer om man inte betlar i tid?

Om anmälningsavgiften inte betalas i tid, har uthyraren rätt att stryka bokningen.

Om man missar att betala resterande summa, då räknas det som avbokning och då gäller reglerna för avbokning.


Vad gäller vid avbokning?

Avbokning kan göras muntligen eller skriftligen till ansvarig uthyrare, eller till det ställe so tog emot bokningen (t.ex. booking.com, nordicwoords.org, eller annan av våra samarbetspartners). Uthyraren är skyldig att bekräfta avboknignen skriftligen.

Om avbokningen sker tidigare än 30 dagar före avtalad ankomstdag, behöver man inte betala mer än expeditions-/anmälningsavgiften på 500 kr.

Om avbokningen sker senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före avtalad tid betalar man expeditions-/anmälningsavgiften på 500 kr och 50% av totala hyran. Anmälningsavgiften ingår då i de 50%-en.

Om avbokningen sker senare än 14 dagar, men tidigare än 7 dagar före avtalad tid betalar man expeditions-/anmälningsavgiften på 500 kr och 75% av totala hyran. Anmälningsavgiften ingår då i de 75%-en

Om avbokningen sker senare än 6 dagar före avtalad tid betalar man expeditions-/anmälningsavgiften på 500 kr och 100% av totala hyran. Anmälningsavgiften ingår då i de 100%-en.

Om hyresgästen har hunnit betala mer än vad hen är skyldig att betala, måste uthyraren inom rimlig tid betala tillbaka mellanskillnaden.


Finns det avbeställningsskydd?

Uthyraren kan erbjuda avbeställningsskydd på 300 kr

Med avbeställningsskydd kan bokningen avbokas kostnadsfritt fram till 1 dygn före avtalad ankomst. I så fall återbetalas hela summan - administrations-/anmälningsavgiften på 500kr och avbokningsskyddet på 300kr

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall och som inte får ha varit kända vid bokningen:

- dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat hyresgästen själv, make/maka, sambo, nära familj, eller medresenär

- inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret

- det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför hyresgästens kontroll som inte kunde förutses när bokningen skedde och som medför att det inte är rimlig att bokningen ska stå fast. T-ex omfattande eldsvåda eller översvämning i bostaden


Hyresgästen måste kunna stryka sitt förhinder med intyg från t.ex. läkare, mydighet, eller försäkringsbolag. Intyget ska sändas till uthyraren så snart som möjligt för att återbetalning ska vara möjlig.


Vad har hyresgästen för rättigheter?

Omuthyraren inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick ellervid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda en annan stuga/lägenhetvars skillnader mot den som bokades är så små att de saknar betydelse,så har man rätt att säga upp hyresavtalet. Uthyraren måste då betalatillbaka allt det som betalats och ersätta hyresgästen för styrkta ochrimliga kostnader, med avdrag för den nytta hyresgästen kan ha haft avstugan/lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet kan man begära eller erbjuda nedsättning av hyran.

Omhyresgästen har klagomål bör de framföras till uthyraren snarastmöjligt, helst inom 24 timmar från ankomstdagen. Fel, som uppstår undervistelsen, bör anmälas omgående, så att uthyraren får en chans att rättatill det.

Hyresgästen har rätt att sätta någon annan i sittställe och uthyraren bör godta den personen om det inte finnssärskilda skäl att vägra. Detta måste i så fall meddelas före tillträdesdagen och en ombokningsavgift på 200 kronor kan tas ut.


Vad har hyresgästen för skyldigheter?

Hyresgästenmåste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler,anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen ansvarar själv föralla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom atthyresgästen eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös. Vid eventuella skador kommer gästen att krävas på föremålets nyanskaffningsvärde, eller renoveringskostnaden.
Vid borttapade nycklar kommer låset att bytas och nyanskaffningsvärdet+reparationskostnaden faktureras hyresgästen.


Hyresgästenfår inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad somavtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och får inte låtafler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten än vad somuppgavs vid bokningen, eller stugan är godkänt för.

Hyresgästen måste städa ordentligt föreavresan. Om detta missas kommer uthyraren att utföra städning påhyresgästens bekostnad på 500kr. En deposition på 500 kr begärs och återbetalas sedanstugan/lägenheten inspekterats och städningen godkänts.


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.:

Bådeuthyrare och hyresgäst har rätt att träda ifrån hyresavtalet omstugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar,naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- ellerenergitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, somvarken hyresgäst eller uthyrare kunnat förutse eller påverka. Uthyrareär i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad sombetalats, med avdrag för den nytta hyresgästen haft avstugan/lägenheten.


Vad händer om uthyrare eller hyresgäst inte kommer överens?

Somhyresgäst vänder man sig i första hand direkt till uthyraren medeventuella klagomål. Möjligheterna att få rättelse minskar ju längre tiddet dröjer med att klaga.

Om man inte är överens och uthyraren är en privatperson vänder man sig till domstol.

Omman inte är överens och uthyraren är ett företag kan man vända sig tillAllmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se). Den består av en opartiskordförande och ett antal representanter för researrangörer ochkonsumenter.
Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Adressen är:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm