Menu
se | en | de

Nationalparken Åsnen

Inom nationalparkens utbredningsområde finns idag 5 naturreservat som alla är väl värda ett besök. Särskilt naturreservaten Bjurkärr, Hunshult och Agnäs erbjuder bra strövstigar och information för att underlätta för besökare att hitta ut i naturen.

På västra sidan av sjön finns dessutom två sevärda biotopskyddsområden vid Trollberget söder om Hulevik och vid Klövhalla källa i Slagestorp.


Entré till nationalparken med
parkeringsplats, toaletter, väderbyggnad, vindskydd, brygga och grillplatser och skyltade promenadstigar finns vid

  • Sunnabron i östra delen av naturreservatet Bjurkärr
  • Trollberget i västra delen av nattionalparken, 14km från Norraryds Camping på cykelväg

Kanotrastplatserna i Trollberget och Abbanäs ersatts av en ny övernattningsplats med vindskydd mellan Trollberget och Hulevik.


 

Naturreservaten i området

Bjurkärr

Bjurkärrär en udde med gammal bokskog i sjön Åsnen. Bokskogen är här mycketgammal – ca 250 år – och har orörd, urskogsartad karaktär av ett slagsom är mycket sällsynt i landet. I skogen trivs många ovanliga växteroch djur. Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annatlavar, svampar och insekter. Bjurkärr är ett av de mest besöktanaturreservaten i länet och mycket väl iordningställt för att ta emotbesökare. Två markerade strövstigar finns i området, varav en ärhandikappanpassad.

Toftåsa myr

Denstörsta delen av Toftåsa myr är en högmosse, delvis trädbevuxen. 1945härjade en skogsbrand på delar av myren. Kärnan i området är enfastmarksholme kallad Tranholmen som ligger i myren väster om Svartsjön.Tallskogen på Tranholmen är urskogsartad och mycket gammal, över 300år.

Västra Åsnens övärld

Naturreservatetutgör en viktig del av Åsnens övärld. Den sträcker sig från Bergön iväster till Sirkön i öster, från Julö i norr till Lövöarna i söder. Inomreservatet finns närmare 200 öar, varav Bergön är den största med sina70 hektar.

Angränsande naturreservat

Agnäs
Agnäsnaturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen,sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatetet omfattar ihuvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen.

Hunshult

NaturreservatetHunshult är ett område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar,kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjönÅsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr.

 

Var rädd om naturen!


Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservaten

Tälta eller uppställa husvagn
Plocka blommor, svamp och bär
Fånga insekter och andra smådjur
Störa djurlivet
Medföra ej kopplat husdjur
Göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Källa: Sveriges nationalparker, www.nationalparkasnen.se